Introducció

Què és una associació?

Segons l’article 5.1 de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, les associacions es constitueixen mitjançant un acord de tres o més persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, que es comprometen a posar en comú coneixements, mitjans i activitats per aconseguir unes finalitats lícites, comunes, d’interès general o particular, i es doten dels estatuts que regeixen el funcionament de l’associació.
Així mateix, d’acord amb l’article 1.2 de la Llei orgànica 1/2002, el dret d’associació es regeix amb caràcter general pel que disposa aquesta Llei, dins l’àmbit d’aplicació de la qual s’inclouen totes les associacions que no tinguin finalitat de lucre i que no estiguin sotmeses a un règim associatiu específic.

En què es diferència d’una fundació?

Segons l’article 2 de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, són fundacions les organitzacions constituïdes sense ànim de lucre que, per voluntat dels seus creadors, tenen afectat de manera duradora el seu patrimoni a la realització de fins d’interès general. La diferència fonamental entre ambdues figures és que, mentre l’associació és una agrupació de persones que s’uneixen per tal d’assolir un objectiu comú, la fundació suposa un patrimoni vinculat a la consecució d’un fi.

Qui pot constituir una associació?

L’article 3 de la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació disposa que poden constituir associacions, i formar-ne part, les persones físiques i les persones jurídiques, siguin públiques o privades, d’acord amb els principis següents:

a) Les persones físiques necessiten tenir la capacitat d’obrar i no estar subjectes a cap condició legal per a l’exercici del dret.
b) Els menors no emancipats de més de catorze anys amb el consentiment, documentalment acreditat, de les persones que hagin de suplir la seva capacitat, sense perjudici del règim que preveu per a les associacions infantils, juvenils o d’alumnes l’article 7.2 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.
c) Els membres de les Forces Armades o dels instituts armats de naturalesa militar s’han d’atenir al que disposin les reials ordenances per a les Forces Armades i la resta de les seves normes específiques per a l’exercici del dret d’associació.
d) Els jutges, magistrats i fiscals s’han d’atenir al que disposin les seves normes específiques per a l’exercici del dret d’associació referent a associacions professionals.
e) Les persones jurídiques de naturalesa associativa requereixen l’acord exprés del seu òrgan competent, i les de naturalesa institucional, l’acord del seu òrgan rector.
f) Les associacions poden constituir federacions, confederacions o unions, amb el compliment previ dels requisits exigits per constituir associacions, amb acord exprés dels seus òrgans competents.
g) Les persones juridicopúbliques són titulars del dret d’associació en els termes de l’article 2.6 d’aquesta Llei, llevat que les seves normes constitutives i reguladores estableixin el contrari; en tot cas, l’exercici del dret s’ha d’atenir al tenor d’aquestes normes.

Es poden inscriure en el Registre d’Associacions de les Illes Balears les associacions que desenvolupin principalment les seves funcions en l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

Altres preguntes

Quan adquireix personalitat jurídica una associació? Amb la inscripció o en el mateix acte de la constitució?
Quines denominacions pot rebre una associació?
Què és el Registre d’Associacions de les Illes Balears?
Quines associacions es poden inscriure en el Registre d’Associacions de les Illes Balears?
Hi ha altres registres o censos d’associacions?